You are not logged in.

Dear visitor, welcome to OGame Turkiye. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

river72

Unregistered

841

Wednesday, August 6th 2008, 5:29pm

roma olimpiyatlarý hmmm sürpriz yaptýn dimekk

N.W.N

Unregistered

842

Thursday, August 7th 2008, 12:29am

2. ve son bölüm.

ROMA 1960 GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADEROMA 1960Roma Olimpiyat Oyunlarý'ndaki birçok yarýþma ve ilgili etkinlikler, uydu ve televizyonlarla dünyadaki seyircilere canlý olarak yayýnlandý. Roma Olimpiyat Oyunlarý'nýn ilk defa dünya çapýnda naklen yayýnlanmasý, Olimpiyat tarhinde çað açýcý bir olay söylenebilir.


Roma Olimpiyat Oyunlarý'nýn düzenlendiði 1960 yýlýnda, haberleþme uydusunun kullanýlmasý Olimpiyat Oyunlarý'nýn dünya çapýnda yayýnlanmasýna koþul saðladý. Zamanýn televizyon, baþlýca medya yönetmi haline geldi. Amerika Birleþik Devletleri'ndeki (ABD) Columbia Radyo Sistemi (CBS) 1960 yýlýnýn baþýnda, yalnýzca 50 bin dolarla 8. kýþ Olimpiyat Oyunlarý'ný yayýnlama hakkýný satýn aldý. Ancak CBS'nin temsilcisi, Roma'da düzenlenecek yaz Olimpiyat Oyunlarý'ný yayýnlama hakký almak için Roma Olimpiyat Komitesi'yle pazarlýk yaparken, yüksek bir fiyat aldý. Sonunda, CBS 394 bin dolarla Roma Olimpiyat Oyunlarý'ný yayýnlama hakkýný satýn aldý.
Olimpiyat oyunlarýna katýlan bir boksörün müthiþ hayat hikayesi,,

ve SIRTINA PARAÞÜT taktýrarak uçaða binmesi ikna edilen adam :

o bir efsane o bir muhammed ali clay,,1942 yýlýnýn 17 Ocak günü, tabelacý Marsellus' un bir oðlu gelir dünyaya...

Çocuða Cassius" adý koyulur. Marsellus kýlý kýrk yararak kazanmaktadýr geçim parasýný. Eþi Odessa çalýþmamaktadýr. Çok geçmeden, Schwinn bisikletleri Cassius' un da hayal dünyasýndaki tahtýna oturur. Tabelacý Marsellus, 12 yaþýna giren oðluna aldýðý armaðan ile evlerinin bulunduðu sokaða girdiðinde, o sýrada sokakta oynayan çocuklar da ardýna takýlýr. Çünkü, Cassius'un armaðaný bir Schwinn bisikletidir! Kentucky'de, yoksullarýn yaþadýðý semtte bir Schwinn bisikletinin ömrü çok olamaz. Cassius'u karakolda gözyaþlarý içinde görürüz!.. Bisikletinin çalýndýðýný anlattýðý polis memuru Joe Martin' e þunlarý söyler, hýçkýrýklara boðularak: Eðer o hýrsýzý yakalarsam kimse elimden alamayacak... Onu sabaha kadar kýrbaçlayacaðým...
Joe Martin, çocuðun hayatýný deðiþtirecek bir teklif sunar: " Bak evlat, benim bir boks salonum var. Oraya git ve boks öðren. Hýrsýzý yakalayýnca da kýrbaçlamak yerine bir güzel pataklarsýn.

1960 yýlýnda, Roma Olimpiyatlarý'na katýlacak ABD boks takýmý seçmelerinde görürüz, 18 yaþýndaki Cassius'u... Olimpiyat takýmýna seçilse de buna sevinemez. Çünkü, Cassius uçaktan çok ama çok korkmaktadýr. Hayatýnýn bu en önemli spor organizasyonuna katýlmak istese de uçak korkusu onu nakavt eder ve takýmdan çekilir. Ne var ki, onun dünyanýn en iyi boksörü olacaðýna inanan antrenörleri sabah akþam dil dökerler kapýsýnda. Sonunda Cassius, uçaða binmeye ikna edilir... Ama bir þartý vardýr!..

Amerika Birleþik Devletleri boks takýmýný Roma'ya götüren uçakta tüm sporcularý koltuklarýný arkaya yatýrmýþ, kimini kitap okurken, kimini de uyurken görürüz. Ýçlerinde biri var ki, uçaða bindiði ilk an gibi dimdik oturmakta ve kaskatý kesilmiþ bir þekilde ileriye bakmaktadýr. Þartý gerçekleþen Cassius'tur elbette bu yolcunun adý. Genç boksörün sýrtýnda uçaða binmek için ortaya sürdüðü þart, yani paraþüt takýlýdýr!..


Roma'dan altýn madalyayla dönen Cassius, 1964 yýlýnda hayatýnýn en önemli maçlarýndan birine daha çýkar. Rakibi, Dünya Aðýrsýklet Boks Þampiyonu Sony Liston' dur. Bu maçý da kazanan Cassius Clay , 1975 yýlýnda Müslüman olmaya karar verir ve adýný Muhammet Ali olarak deðiþtirir!..


ve 1960 yýlý roma olimpiyatlarýnda bir baþka efsane isim ,,,


Etiyopyalý atlet, Abebe bikila, 1960 ve 1964 olimpiyatlarýnda çýplak ayakla maraton koþup birinci olmuþtur.

Etiyopyalý atlet Abebe Bikila, altýn madalya kazanan ilk Afrikalý atlet olarak, olimpiyat tarihine damgasýný vurdu.

Yýl 1960. Roma Olimpiyatlarý. Sýcak havanýn etkisini en aza indirgemek için, maraton akþam saatlerinde koþulmaya baþlanmýþtý. Yarýþýn sonlarýna doðruysa, iki atlet baþý çekiyordu: Favori gösterilmeyen Bikila ve Faslý atlet Radi Bin Abdülselim.
Yarýþa yalýn ayak katýlan, cýlýz mý cýlýz Bikila, parkuru aydýnlatan meþalelerin yanýndan geçerek Faslý rakibiyle arasýndaki mesafeyi yavaþ yavaþ açýyordu. Bitiþ çizgisini geçtiðinde, 2:15:16'lýk derecesiyle bir Dünya Rekoru kýrmýþtý. Yarýþý Faslý Abdülbinselim'in 26 saniye önünde bitirirken, olimpiyat tarihinde altýn madalyaya uzanan ilk Afrikalý olmanýn gururunu da yaþýyordu.

Yarýþ sonrasýnda neden yalýn ayak koþtuðu sorulduðunda þöyle diyordu: "Dünyanýn, ülkem Etiyopya'nýn hep azimle ve kahramanlýkla kazandýðýný bilmesini istedim." Ýþin ilginç yaný, zafer kazandýðý ülke, otuz yýl kadar önce ülkesini iþgal eden Ýtalya'ydý.ve ve türkiye 1960 yýlý roma olimpiyatlarýna damga vurdu,,


1960 ROMA
25 Aðustos-11 Eylül 1960 tarihleri arasýnda Ýtalyanýn baþkenti Romada düzenlenen Oyunlarý Ýtalya Cumhurbaþkaný M. G. Granchi açtý.
83 ülkeden 6112i bayan toplam 5338 sporcunun katýldýðý oyunlarda Türkiyeyi 32ü bayan toplam 55 sporcu temsil etti. 1960 Roma Oyunlarýna Türkiye adýna damgasýný vuran olay, Türk güreþçilerinin tam 7 altýn madalya kazanmasýydý. Ahmet Bilek, Mustafa Daðýstanlý, Hasan Güngör, Ýsmet Atlý, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kýþ 1960 Roma Olimpiyatlarýnýn Türkiye adýna altýn madalyaya uzanan isimleri oldular. Yine güreþ dalýnda Ýsmail Ogan ve Hamit Kaplan gümüþ madalya kazanarak kürsü de kendilerine yer
buldular.
Türkiye 1960 Roma Olimpiyatlarýnda kazandýðý 9 madalyayla takým sýralamasýnda 6. sýrayý elde etti.


Hamit Kaplan
Türk kafilesinde ilginç bir ünvan var,,evet bu kafilede bir subay var,,?

çünkü 1960 ihtilali olmuþ,,ve ekibe bir asker katýlmýþ,,buda o yýllardan ince bir çizgi,,


evet bitti.

Ulu_Bilge

Unregistered

843

Thursday, August 7th 2008, 12:41am

uyku öncesi Roma olimpiyatlarý:) süper gitti doðrusu:)ellerine saðlýk N.W.N

Ya olimpiyat deyince Pekin deki olimpiyatlarda pek sporcumuz yok bize madalya umudu veren:( umarým yanýlýyorumdur

river72

Unregistered

844

Thursday, August 7th 2008, 1:04am

eline saðlýk. Muhammed Ali'nin paraþüt hikayesi de ilginçmiþ bizim kafilenin subaylý katýlýmý da.. neler yaþanýyor þu dünyada :rolleyes:

bu arada abi imzan kurallardaki ölçüleri aþmýþ, ceza alýp bir daha imza kullanamayabilirsin. 200 px den yüksek ve 700 den uzun olmamasý gerekiyor gerçi 700 ü de görüntülemiyor, otomatik 600 px e çekiyor ama neyse iþte, yükseklik sýnýrý 200 px. benden söylemesi..

N.W.N

Unregistered

845

Thursday, August 7th 2008, 2:01am

Çocuklar olsa bu ölçüleri bilirlerdi,,

hatýrlatman için saðol.


onlar dönünce ayarlasýnlar.


river biraz önce benim kanadalý aradý,,lahordaymýþ attýðýn bu kazýðý unutma diyor,,

nan bu sýcakta benim ne iþim var orada,,seninle çini gezdik acýmdan öldürdün beni dedim,,

çocuklarý al ve mutlaka istanbul uçaðýna bin dedim,,

çocuk sevgisi girdi içime benim hýnzýrlardanda yok bir haber,,

ama ben adým adým haberlerini alýyorum,, :D

roma olimpiyatlarý gerçektende ilginç özelikle M.ali için dönüm noktasý,,


deðerli dostum ulu bilge iyi hatýrlattýn pekin olimpiyatlarýný þöyle geniþ olarak ele alalým ve ben olimpiyat dosyasýný kapýyayým,,

ya,,bir bilseniz,,þu ses uyumu,,hece,,

jendi kendime gülüyorum,,

sizde gülebilirsiniz,,
þu kapayayýmmý,,kapayýmmý,,

bunlardan hangisi doðru,, :D

siz N.W.N türkçe biliyor sanýn,, :D

river72

Unregistered

846

Thursday, August 7th 2008, 4:49pm

kapatayým daha iyi olur herhalde fakat takma kafana, anladýk biz onu ;)

Türkçende de bir sorun yok, gözünde büyütme, bizler de ince hatalar yapabiliriz..

N.W.N

Unregistered

847

Thursday, August 7th 2008, 5:26pmPekin olimpiyatlarý 8 aðustos 2008 de baþlýyor,,

yani,,08/08/2008 çinlilerin sekize olan düþkünlüðü,,

Ayný anda sadece pekinde evlenmek için randevu alan çift sayýsý dokuzbine ulaþmýþ,, :D

Birde her olimpiyatlarda adet olan maskotlar vardýr,,

Maskotlar Çin'in en meþhur 4 hayvaný olan Balýk, Panda, Kýrlangýç ve Tibet Antilopunu sembolize ederken beþinci maskot olimpiyat ateþini temsil ediyor.
''Kuþ Yuvasý'' olarak da anýlan Ulusal Stadyum'da düzenlenecek olan açýlýþ töreni, TSÝ 15.00'de baþlayacak ve yaklaþýk 3,5 saat sürecek.

Törenden bir saat önce bitecek þekilde ayarlanan bir gösteride, Çin'in çeþitli bölgelerinden gelen 28 yerel dans ekibi 75 dakika boyunca izleyicilere görsel þölen sunacak.
Törenin en görkemli gösterisi olarak kabul edilen, ''artistik performans'' bölümü, bir saat sürecek. Bu etkinliðin ilk bölümü, Çin'in binlerce yýllýk medeniyetine, ikinci bölümü ise çaðdaþ Çin'e vurgu yapacak.
Söz konusu performans, Çinli pop þarkýcýsý Liu Huan ile Ýngiliz soprano Sarah Brightman'ýn seslendireceði olimpiyat temalý þarký ile son bulacak.


Törenin, Çin Devlet Baþkaný Hu Jintao'nun oyunlarýn açýlýþýný ilan ediþi ve sporcularýn geçit resmi gibi bazý olimpik ritüellerden oluþan bölümü ise 2,5 saat sürecek.

Bu kapsamda, ulusal ve bölgesel bazdaki 205 olimpik komitenin delegasyonu da sadeleþtirilmiþ Çin alfabesi sýrasýna göre stada giriþ yapacak.
ve tabiki her olimpiyatlarda olduðu gibi,,boykotlar,,
uygur türklerinden tutun tibet rahiplerine kadar uzanan bir liste bu orgenizasyon nedeni ile bu uluslararasý platform sýrasýnda seslerini duyurmaya çalýþacaklar,,
Ýþ sadece boykot yada tepkilerlele kalmýyor,,Çin böylesine büyük bir iþe soyundu ama kendi geleneðinden gelen,,sansür,,yasaklama,,yok öyle yapma böylede yapma,,

herhalde benden iyi kimse bilemez çine giriþ yaptýðýmýz sýnýr noktasýnda arabamýzýn markasýndan bir baþladýlar,,sen niye italyansýn,,sen niye kanadalýsýn,,ee ne diye çine giriþ yapacaksýnýz,,

elinin körü,,sana fiber optik çekeceðizde ondan,, :D


Þimdide diyorlarmýþ yok interneti kullanamazsýnýz,,yok þortla dolaþamazsýnýz(bu þaka) :D


Sanýrým 1974 münih olimpiyatlarýndan bu yanada en fazla güvenlik sorunu olacaðý tahmin edilen bir olimpiyat olacak,,ciddi endiþeler var,,

inþallah kazasýz atlatýlýr.
Türkiye'nin Pekin Olimpiyatlarýna 12 branþta katýlacaðýný belirten
Baþesgioðlu, masa tenisi ve bisiklet dalýnda da ilk defa olimpiyatlara katýlma baþarýsýný elde ettiklerini kaydetti. Olimpiyatlara katýlacak olan 68 sporcunun 15 milyon gencin arasýndan seçilmiþ elit sporcular olduðunun altýný çizen Baþesgioðlu, "Onlarý yetiþtiren kulüplere ailelerine federasyonlara teþekkür ediyorum.


ulu bilge sanýrým en az altýn madalyayý bu olimpiyatlarda alacaðýz,,üzgünüm,,

vayy riverim can dostum,,

tam olimpiyat 2008 pekini bitiriyordum mesajýný gördüm.

,,teþekkürler,,

peki o zaman olimpiyat konumuzu kapatayým,,

hate1

Unregistered

848

Thursday, August 7th 2008, 5:36pm

Çok severim olimpiyatlarý.Seyretmesi zevkli olur.Ama birkaç gün izleyebileceðim.Tabi Amasya'ya gidip o oksijenin arasýnda aklýma gelir de televizyonu açarsam bakarým bir ara :D

Neyse abi yine çok güzel bir anlatým sunmuþsun bize.Ama neden en az altýn madalyayý burada alacaðýz dedin abi?

N.W.N

Unregistered

849

Thursday, August 7th 2008, 5:44pm

Hate olimpiyatlarý bende çok severim,,

bana kalýrsa sen o caným amasyada gezmene bak,,

daha sonra özetleri seyredersin.

hýmm,,þu madalya sayýsýna gelince,,

Güreþte artýk minderlerden silindik,,

atletizmde malum sporcumuzdan altýn gelir.

yüzmeden altýn bekliyorlar,,

masa tenisinden altn bekliyorlar

halterden altýn bekliyorlar,,

sanýrým yüzme ve çinin otorite olduðu masa tenisinden bronz dahi iyi bir sonuç olur,,

geçen olimpiyatlarda 10 adet almýþýz,,

bu sene genel anlamda gençler götürülmüþ,,bir sonraki olimpiyatlara tecrübe kazanýrlar ama orada çok fazla ünlü isim olacak ben diyorumki geçen oyunlardan yarý yarýya madalya ile dönülür,,

yanýlýyorsam sevinirim.

hate1

Unregistered

850

Thursday, August 7th 2008, 5:54pm

Aslýnda ben yüzmeden altýn bekliyorum.Yüzmeye Türkiye'de verilen önem artýyor artýk.Çok da iyi sporcularýmýz var bu alanda diye biliyorum ben.Gerçi benim bildiklerim de kulaktan dolma bilgiler.

Masa tenisinde madalya gelirse þaþýrýrým :)

Bu sefer Amasya'nýn her yerini gezicem abi.Gelir anlatýrým :D Geçen seneler de bizimkiler olmadan fazla bir yere gidemezdim ama amcamla birlikte gitmeyi planlýyoruz.Küçükken izin vermedikleri o kral mezarlarýna bu sene týrmanmazsam bir daha gitmem zaten Amasya'ya :D

Tokat'ýn pekmezini, Amasya'nýn elmasýný getireyim size.Elmalar tam olmuþtur bu zamanlarda =)

This post has been edited 1 times, last edit by "hate1" (Aug 7th 2008, 5:55pm)


N.W.N

Unregistered

851

Thursday, August 7th 2008, 6:21pm

Hate senden bir ricam var,,

Amasya gezini olduðu gibi kaleme dök,,

hatta ikinci,,üçüncü kiþilerle olan önemli dialoglarý bile,,

ve tabiki dönüþte bizlerle paylaþ.

Yaþadýðýn yerin hakkýný vermek lazým,,

daha önce yazdým kazakistanda çalýþýrken türk þantiyesine gittim,,

belki haklýlardýr ama bu kadarda olmaz,,

adam sadece kazakistanda olduðunu biliyor,,hepsi o,,

oysa gözümüzün önünde hayatýmýz geçtiði kadar kocaman kocaman hayatlarda geçiyor,,

Hate keþke pekmez demeseydin bu sýcakta olmaz ya acaip caným istedi,,

biliyormusun pekmez tam türk imalatý,,karþýlýðýný italyanca anlatmaya kalksan bir buçuk sayfa yapýlmasýný özetlemek zorundasýn,,

aslýnda ayranda öyle,,

hate sen oralarda kendine iyi bak kral mezarlarýna týrmanmak için profesyonel donaným yada ekipman yardýmý al,,beni buralarda merakta býrakma,,

river72

Unregistered

852

Thursday, August 7th 2008, 6:44pm

pekin olimpiyatlarýna göz attým, ellerine saðlýk N.W.N candostum ;)

akþama daha detaylý okurum. dikkatimi çeken bir þey var, taekwondoda dünya þampiyonumuz olan bayan sporcumuz olimpiyat kafilesinde yok ?( neden acaba :(

hate iyi yolculuklar, güle güle git güle güle gel :)

This post has been edited 1 times, last edit by "river72" (Aug 7th 2008, 6:45pm)


river72

Unregistered

853

Friday, August 8th 2008, 12:11am

selamlar herkese

merak ettiðim sorunun cevabýný öðrendim ama üzücü bir bilgi oldu. bu bakýmdan paylaþmamak daha iyi..

çinlilerin 8 deliliði bir de 8/8/88 senesinde coþmuþtu.. deli bunlar..

imzaya bir karar veremedin N.W.N bende böyle bir resim var, beyenirsen güle güle kullanN.W.N

Unregistered

854

Friday, August 8th 2008, 7:40pm
Gerçektente muhteþem bir açýlýþ töreni,,

artýk bundan sonra açýlýþ düzenliyecek ülkelerin iþi zor hatta bana göre imkansýz çünkü gelmiþ geçmiþ tüm zamanlarýn en iyi gösterileri yapýldý,,


2008 yýlýnda olduðumuzu ancak bu törenle anlýyabildim,,

Uçan adamýn stad boyunca havada koþarak olimpiyat ateþini yakmasý nefesleri tutacak muhteþemlikteydi,,

Çin ulusal gösteri sanatlarý ekipleri,,vurmalý çalgý ordusu,,
,, ve ve tabiki hava fiþeðin ana ülkesi,,onu bulan,,onu kullanan ilk ülke olan çinin törenlerdeki muhteþem ötesi havai fiþek gösterisi,,


vede sýradýþý lazer,,slayt gösterileri ile bundan sonraki olimpiyat düzenliyecek olan ülkeler hep ikinci yada üçüncü olacaklar.

ÇÝN e tebrikler.

Olimpiyatlarda amaç sportif alanlarda kardeþlik ve dostluðu kýsaca kültürel kaynaþmayý saðlamak içindir.,,


This post has been edited 1 times, last edit by "N.W.N" (Aug 8th 2008, 7:47pm)


river72

Unregistered

855

Friday, August 8th 2008, 10:25pm

ne de güzel yazmýþ týkýr týkýr, ee biz nerden izleyeceðiz?