You are not logged in.

Dear visitor, welcome to OGame Turkiye. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

sHEsut

Unregistered

1

Sunday, March 15th 2009, 1:02pm

oyuncu nickleri...

oyuncu isimleri nasýl olmalý(týkla)
bilindiði üzere oyuncu isimlerinde türkçe karakter kullanmak yasak ve bunun bir yaptýrýmý yani cezasý olduðunuda biliyoruz... biz üzerimize düþeni yapmaya çalýþýyoruz ama ne yazýk ki halen oyunda türkçe karakter kullana ve ceza almayan onlarca oyuncu var...


açýkcasý bu konuyu açarken ceza almaktan korktum.. nedeni alýnan kararlarýn tartýþýlamamsý ve her zaman oyuncunun haksýz duruma düþmesi.. elbette op sgo ve mod larýmýzýnda geri dönük hatalarýný kabul ettiklerini biliyoruz ama pek nadir...Deðerli oyuncumuz, Bilgilendirme için teþekkür ederiz. Oyuncuya gerekli uyarý yapýlmýþ ve 24 saatlik süreci baþlamýþtýr. Ýyi oyunlar, 13 Mart 2009 Cuma 00:10 tarihinde <harakiri43@..............> yazdý:

bakýn biz üzerimize düþen görevi yaptýk ve op larýmýza gereken bilgiyi verdik ve teþekkür ettiler ama ne yazýk ki bu 24 saatlik süreç çoktan geçti ortada ne ceza ne de baþka birþey... kurallarýn herkese eþit adil þekilde uygulandýðýna inanmak istiyorum ve op ve sgo muzu bu konudaki titizlikle durmalarýný istiyorum....

Esmer33

Unregistered

2

Sunday, March 15th 2009, 1:35pm

dostum verdiðin linki daha öncede okumustum somlerinin ismimlerine on olma numarasý olarak parantez içinde yýldýz koyanlara cezai iþlem uygulanacaktýr yazýyo fakat nicklerde türkçe karakter kullanýmýnýn sakýncalý olðudu yazýyo hesap güvenliði için ve deðiþtirilmesi öneriliyo herkangi bi cezai iþlemden bahsetmiyo. cezai iþlem sadece som isimlerinde on numarasý yapanlar için anladýðým kadarýyla ve bnm nickimde türkçe karakterli bundan gayet memnunum eðer hesap güvenliðini tehtid ediyosa neden izin verdiler türkçe karakterlerin yazý formunda kullanýlmasýna bu da ayrý bi soru iþareti :rolleyes: :rolleyes:

  • "wonderlive1973" is male

Posts: 8,937

Date of registration: Nov 26th 2007

Location: Ankara

  • Send private message

3

Sunday, March 15th 2009, 2:58pm

Durumu operatörümüze mail ile bilgilendirmeniz gerekiyor. Forumda bunu belirtmeniz size bir avantaj saðlamayacaktýr.